Twitter response:

NAGRADNA IGRA ZA TEKMOVALCE 2022

0PRAVILA NAGRADNE IGRE ZA UDELEŽENCE ŠOLSKEGA TEKMOVANJA V ZNANJU VESELA ŠOLA

 1. Organizator
  Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, matična št.: 504913000, davčna št. SI61753181, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.
 2. Način sodelovanja
  Sodelovanje v veselošolskem nagradnem žrebanju je mogoče samo na podlagi izpolnjene prijavnice za veselošolsko nagradno igro, ki jo podpiše nosilec starševske skrbi oziroma zakoniti zastopnik otroka in jo najkasneje do 8. 4. 2022 pošlje na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Prodaja revij, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo mladoletne osebe in posredujejo svoje osebne podatke le na podlagi pisnega dovoljenja staršev oziroma zakonitih zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega).
 1. Nagrade in žrebanje

Žrebanje bo potekalo dne 15. 4. 2022 na sedežu organizatorja po načelu naključne računalniške izbire s seznama sodelujočih v nagradni igri, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje.

V nagradnem žrebanju se izžrebancem podeli 50 nagrad, in sicer: 1 x bon za zakup laser tag arene za 30 min za 12 oseb v vrednosti 179 €, 3 x naročnina na revijo Pil v vrednosti 61,68 €, 1 x igra Risk v vrednosti 23,90 €, 3 x letalo na solarni pogon v vrednosti 19,99 €, 3 x podlaga za vadbo v vrednosti 15,90 €, 4 x izobraževalna igrača v vrednosti 13,90 €, 15 x knjiga Šnofijeva druščina v vrednosti 12,90 €, 10 x obesek Šnofi v vrednosti 9,90 €, 10 x peresnica živalca v vrednosti 9,90 €. Razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 EUR oz. v kolikor skupni znesek prejetih nagrad, ki jih nagrajenec prejme od organizatorja presega 84,00 EUR v enem letu. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali davčno številko nagrajenca. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili, nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

 1. Nagrajenci
  V tednu dni po žrebanju bo organizator nagrajence o prejemu nagrade obvestil pisno na vpisani naslov.

Nagrada ni prenosljiva. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se izžrebancu na stroške organizatorja nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame na sedežu organizatorja najkasneje do dogovorjenega datuma. Če se izžrebanec ne odzove ali v 10 delovnih dneh ne posreduje vseh potrebnih podatkov za izročitev nagrade ali se odpove nagradi, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli. Organizator nagradne igre za nagrado, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan izvesti dodatnega izbora.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji vsakokratne nagradne igre.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če sodelujoča mladoletna oseba nima soglasja o sodelovanju v nagradni igri s strani enega od staršev oz. zakonitega zastopnika.

 1. Odgovornost organizatorja
  Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletne strani www.veselasola.net ter za posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (npr. stroški poštnine, z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev oz. spletne strani www.veselasola.net obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 1. Zasebnost in varstvo podatkov
  Organizator oz. njegovi pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke sodelujočih uporabili zgolj za potrebe izvedbe nagradne igre. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mladinska-knjiga.si.
 1. Strinjanje s pravili
  Sodelovanje v nagradni igri pomeni popolno strinjanje z vsemi navedenimi pogoji. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo tehnični ali komercialne vzroki ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na www.veselasola.net.
 2. Dostopnost splošnih pogojev
  Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani www.veselasola.net. Morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro, lahko pošljete na elektronski naslov revije@mladinska-knjiga.si ali pokličete na tel. št.: 080 11 08.
 3. Reševanje pritožb
  Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja v roku 8 dni od izvedenega žrebanja.
 4. Končne določbe
  Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani www.veselasola.net.