Twitter response:

Pravila nagradnih natečajev

Organizator

Mladinska knjiga Založba d. d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, matična št.: 504913000, davčna št. SI61753181, osnovni kapital 5.141.149,22 EUR.


Način sodelovanja 


Med vsemi, ki boste po navadni (Mladinska knjiga Založba d.d., Vesela šola, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana) oziroma elektronski (vesela.sola@mladinska-knjiga.si) pošti poslali svoje prispevke za izziv meseca, bo žirija Vesele šole izbrala štiri finaliste, ki se bodo potegovali za nagrado. Prispevki finalistov bodo vsak mesec objavljeni na strani Facebook Vesela šola. Obiskovalci www.facebook.com/VeselaSola/ bodo lahko en mesec glasovali za najboljši prispevek. Glasovanje se prične z objavo prispevkov 20. dne v tekočem mesecu in se zaključi 19. dne v naslednjem mesecu. Največje število glasov – všečkov določa zmagovalca meseca.

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, lahko v nagradnem natečaju sodelujejo ter posredujejo svoje osebne podatke le na podlagi pisnega dovoljenja staršev oziroma zakonitih zastopnikov. V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni v Skupini Mladinska knjiga in njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji in stari starši zaposlenega). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradnem natečaju izražajo soglasje za objavo njihovih prispevkov, vključno z imenom in priimkom ter krajem avtorja prispevka, nagrajenec pa tudi informacijo o nagradi, ki jo bo prejel, na Facebook strani Vesela šola in spletni strani www.veselasola.net.

Razpisane nagrade v naravi so v neto vrednosti. Organizator je dolžan v imenu nagrajenca skladno z Zakonom o dohodnini plačati akontacijo dohodnine v višini 25 % od objavljene bruto vrednosti nagrade, če ta presega 42,00 EUR oz. v kolikor skupni znesek prejetih nagrad, ki jih nagrajenec prejme od organizatorja presega 84,00 EUR v enem letu. V tem primeru bomo pred izročitvijo nagrade potrebovali vašo davčno številko. V primeru, da nam davčne številke ne boste sporočili, vam nagrade ne bomo mogli izročiti. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.


Nagrajenci


Prispevke pošljite do datuma, navedenega pri posameznem pozivu za nagradni natečaj. V tednu dni po zaključenem glasovanju bo organizator nagrajence o prejemu nagrade obvestil pisno, nagrajenci pa bodo objavljeni tudi na spletni strani www.veselasola.net in na strani www.facebook.com/VeselaSola/.

Nagrada ni prenosljiva. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Po pridobitvi zahtevanih podatkov se nagrajencu nagrada pošlje po pošti na navedeni naslov ali pa jo po predhodnem dogovoru z organizatorjem osebno prevzame na sedežu organizatorja najkasneje do dogovorjenega datuma. Če se nagrajenec ne odzove ali v 10 delovnih dneh ne posreduje vseh potrebnih podatkov za izročitev nagrade ali se odpove nagradi, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli. Organizator nagradnega natečaja za nagrado, ki je nagrajenec ne prevzame, ni dolžan izvesti dodatnega izbora.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali se ugotovi, da je sodelujoči v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji vsakokratnega nagradnega natečaja.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če sodelujoča mladoletna oseba nima soglasja o sodelovanju v nagradnem natečaju s strani enega od staršev oz. zakonitega zastopnika.


Odgovornost organizatorja


Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori, povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izbrana v nagradnem natečaju in ki je organizatorju posredovala svoje osebne podatke.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, nedelovanje spletnih strani www.veselasola.net in www.facebook.com/VeselaSola/  ter za posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju (npr. stroški poštnine, z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradni natečaj. O tem mora prek medijev oz. spletne strani www.veselasola.net obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.


Zasebnost in varstvo podatkov

Organizator oz. njegovi pogodbeni obdelovalci bodo osebne podatke sodelujočih uporabili zgolj za potrebe izvedbe nagradnega natečaja. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.mladinska.com/politikazasebnostimkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mladinska-knjiga.si.


Strinjanje s pravili


Sodelovanje v nagradnem natečaju pomeni popolno strinjanje z vsemi navedenimi pogoji. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo tehnični ali komercialne vzroki ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega natečaja bo organizator udeležence obveščal z objavami na www.veselasola.net.


Dostopnost splošnih pogojev


Splošni pogoji nagradne igre so v celoti dostopni na spletni strani www.veselasola.net. Morebitna vprašanja v zvezi z nagradnim natečajem, lahko pošljete na elektronski naslov vesela.sola@mladinska –knjiga.si ali pokličete na tel. št. 01 241 3099.


Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradnega natečaja. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v nagradni igri. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na sedež organizatorja v roku 8 dni od izvedenega žrebanja.