Twitter response:

Vzgojno-izobraževalni cilji

»Vesela šola« je projekt, ki se osredotoča na različne vidike vzgoje in izobraževanja ter spodbuja aktivno učenje, ustvarjalnost in problemsko reševanje med otroki. Vzgojno-izobraževalni cilji tega projekta so lahko različni, odvisno od specifičnih dejavnosti, ki jih je deležen posamezni učenec.

✨SPLOŠNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI:✨
 • Razvijanje pozitivnega odnosa do učenja in znanja ter vrednotenje njihove vloge v svojem osebnem in družbenem življenju. Učenec se tako zaveda pomembnosti raznolikega in poglobljenega znanja, z veseljem pristopa k novim intelektualnim izzivom in aktivno premišljuje o svojem odnosu do učenja in znanja.
 • Spoznavanje različnih tem izven šolskega prostora, ki spodbuja k raziskovanju in razumevanju sveta okoli sebe. Spodbujanje medpredmetnega povezovanja.
 • Seznanitev z aktualnimi temami in dogodki, umeščanje v širši družbeni kontekst, razmišljanje o daljnosežnem vplivu le-teh na posameznika (npr. poplave, vojna v Ukrajini, krčenje amazonskega pragozda…). Učenec* razume spremenljivo naravo sveta in razmišlja o interakcijskih vzorcih družbenega sistema. Vrednoti svojo vlogo v tem sistemu.
 • Razvijanje sposobnosti sprejemanja, razumevanja, doživljanja in vrednotenja pridobljenega znanja ter oblikovanje mnenj in stališč. Učenec je aktiven v procesu pridobivanja znanja in do njega pristopa kritično.
 • Razvijanje pozitivnega odnosa do branja umetnostnih in neumetnostnih besedil in spodbujanje kulture branja. Učenec razume, analizira in interpretira prebrano besedilo, razvije svoje mnenje o njem in ga izraža.
 • Spodbujanje radovednosti. Učenec se uči postavljati vprašanja, iskati odgovore in raziskuje nove, manj znane tematike.
 • Krepitev ustvarjalnosti pri mišljenju. To se lahko izraža pri uporabi raznolikih strategij za reševanje miselnih izzivov, snovanju in izražanju inovativnih idej in divergentnem mišljenju.
 • Razvijanje digitalnih kompetenc, kritične uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije in učenje z uporabo multimedijskih vsebin.
 • Povečanje motivacije za vseživljenjsko učenje in doživljanja pozitivnih čustev ob usvajanju in utrjevanju znanja. Pridobljeno znanje povezuje z lastnimi izkušnjami in ob tem izraža svoja čustva.
 • Krepitev pozitivne samopodobe in samozavesti, opolnomočenje za samostojno učenje in večanje občutka kompetentnosti, občutka, da zmore.
 • Grajenje dobrih medosebnih odnosov z empatijo, medsebojnim spoštovanjem, strpnostjo in spoštovanjem medkulturnosti.

Pomembno je, da so cilji prilagojeni starostni skupini učencev, specifični tematiki projekta in ciljem izobraževalne ustanove.

✨VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI CILJI ZA POSAMEZNO VESELOŠOLSKO TEMO:✨

LEGO – igrača stoletja (september 2023)

Vodna ujma: poplave (oktober 2023)

Umetna inteligenca, ChatGPT (november 2023)

100 – veliki Calvino (december 2023)

Svet ptic (januar 2024)

Kaj je res in kaj je laž? (medijska pismenost; februar 2024)

Vsi na kolo! (marec 2024)

LEGO – igrača stoletja (september 2023):

 • Spoznavanje zgodovine in razvoja igrače LEGO ter njenega vpliva na ustvarjalnost.
 • Raziskovanje principov inženiringa ter osnov matematike in fizike skozi konstrukcijo.
 • Raziskovanje proizvodnje lego kock in presojanje o ekološki problematiki njihove izdelave.
 • Spoznavanje razvoja igrače Lego in njene razširitve na druga področja izven industrije igrač.

Vodna ujma: poplave (oktober 2023):

 • Razumevanje naravnih pojavov, kot so poplave, ter njihovih vzrokov in posledic.
 • Spodbujanje zavedanja o pomenu trajnostnega upravljanja z vodnimi viri.
 • Seznanjanje z možnostmi načrtovanja zaščite in preventivnih ukrepov pred poplavami.
 • Raziskovanje vpliva podnebnih sprememb na pogostost in intenzivnost poplav.
 • Spodbujanje empatije in solidarnosti z ljudmi, ki so jih prizadele poplave, vloga civilne zaščite in humanitarnih društev.

Umetna inteligenca, ChatGPT (november 2023):

 • Razumevanje osnov koncepta umetne inteligence (UI) in analiziranje njenega vpliva na vsakdanje življenje.
 • Raziskovanje praktične uporabe UI v industriji, znanosti in umetnosti.
 • Spoznavanje aplikacije ChatGPT, njenega delovanja in pojmov algoritem, “deepfake”, etično ravnanje …
 • Razumevanje in vrednotenje vpliva UI in raznih aplikacij na celoten družbeni sistem in napovedi za prihodnost.
 • Spodbujanje kritičnega razmišljanja o etičnih vprašanjih v povezavi z uporabo UI in ChatGPT.

100 – veliki Calvino (december 2023):

 • Spoznavanje življenja in dela italijanskega pisatelja Itala Calvina ter njegovega vpliva na književnost.
 • Seznanjanje s Calvinovimi pravljicami in njihovo povezavo z ljudsko dediščino.
 • Prepoznavanje posebnosti v avtorjevi poustvaritvi pravljic (sočen jezik, humoren pogled, predelava znanih motivov …).
 • Razumevanja vpliva in pomembnosti pravljic pri izoblikovanju moralnih naukov in vrednot, pomoč pri doumevanju razlik med prav in narobe, spodbujanje občutka za pravičnost.
 • Spoštovanje in prepoznavanje različnih kulturnih izrazov in dediščine, seznanjanje s tradicijo in kulturo, spoznavanje raznolikosti sveta.
 • Spodbujanje pozitivnega odnosa do branja, pisanja in vrednotenja umetnostnih besedil.

Svet ptic (januar 2024):

 • Razumevanje raznolikosti ptic, njihovega življenjskega okolja in vloge v ekosistemih.
 • Spodbujanje opazovanja ptic in razvoja spretnosti prepoznavanja vrst.
 • Raziskovanje migracij ptic in njihovih prilagoditev na različna okolja.
 • Pomembnost varovanja ptic in njihovega habitata ter ozaveščanje o ogroženih vrstah.
 • Povezovanje biološkega znanja z ekologijo in varstvom narave.

Kaj je res in kaj je laž? (medijska pismenost; februar 2024):

 • Kritično pristopanje do medijev in razumevanje medijskih vsebin.
 • Spoznavanje strategij prepoznavanja lažnih informacij (dezinformacij) in razlikovanja med zanesljivimi ter nezanesljivimi viri.
 • Razumevanje vpliva lažnih informacij na družbo, javno mnenje in odločanje.
 • Vrednotenje vloge UI pri ustvarjanju dezinformacij.
 • Spodbujanje odgovornega in etičnega ravnanja pri deljenju informacij na družbenih omrežjih in spletu.

Vsi na kolo! (marec 2024):

 • Spodbujanje zdravega načina življenja in telesne aktivnosti skozi kolesarjenje.
 • Razumevanje okoljskih prednosti kolesarjenja v primerjavi z drugimi oblikami prevoza.
 • Promocija varne vožnje s kolesom in pravil ravnanja v prometu.
 • Raziskovanje povezave med kolesarjenjem, fizičnim zdravjem in duševnim počutjem.
 • Spodbujanje trajnostne mobilnosti in ozaveščanje o pomenu zmanjšanja ogljičnega odtisa.

* Izraz učenec velja enakovredno za učenca in učenko.